Tương lai của SEO (2014)

Paul Jarvis đã được thiết kế các trang web cho một số trong những thương hiệu cá nhân trực tuyến lớn nhất kể từ năm 1997. Khách hàng của ông đã bao gồm những người như Danielle Laporte, Marie Forleo, Justine xạ hương và nhiều người khác. Đây là một số trong những quan điểm điểm nổi bật từ cuộc trò chuyện của chúng tôi

Lý do tại sao Thánh Phaolô không tập trung vào các chi tiết kỹ thuật của công ty SEO
Viết cho người dùng thay vì cho google
Vai trò đó cộng đồng và mạng xã hội trong làm seo
Tầm quan trọng của tập trung vào văn bản cho đúng đối tượng
Hướng trọng tâm vào người đầu tiên và tìm kiếm kế tiếp
Tại sao bạn cần để giải quyết vấn đề và Viết cho khách hàng của bạn