Vài lời với SEOer

1. Một chuyên viên seo giỏi là một người đã có những thành tích khá cao trong công việc+ có thời gian gắn bó lâu dài với công việc rồi
2. Cần tìm kiếm kinh nghiệm làm việc và thành tích đạt được, thời gian làm việc trong nghề, kỹ năng cần thiết khác để phục vụ cho seo như các kiến thức cơ bản về HTML, CSS, PHP, JAVA…
3. Cần phải hỏi về các thành tích seo của người đó, cách thức triển khai thực hiện công việc seo thế nào, cách nhìn nhận của người đó về công việc

Theo em là nên hỏi như thế