phù hợp với ba giai đoạn tuần hoàn của tư bản là ba hình thái