Code tăng tốc độ load trang

Code tăng tốc độ load trang giúp con bọ google crawl trang của bạn nhanh hơn và tất nhiên cùng một thời gian sẽ crawl được nhiều trang web hơn. Từ đó làm tăng onpage của site bạn lên rất nhiều.
# compress all html, plain text, xml, css and javascript:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript

Hoặc bạn có thể thêm vào tập tin .htaccess nhiều hơn:

Code:
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/x-js
AddOutputFilterByType DEFLATE text/ecmascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/ecmascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/vbscript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/fluffscript
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
</IfModule>

Đoạn code trên nếu thêm vào sẽ nén khoảng 70% – 80% so với việc không nén.

Để kiểm tra Website của mình đã được nén chưa bạn vào đây nhé: