Cách sử dụng file htaccess để chặn copy ảnh

Như các bạn đều biết chúng ta có thể chặn các website khác copy hình ảnh của mình bằng cấu trúc lệnh trong file .htaccess như sau:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://yourdomain.com/.*$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.yourdomain.com/.*$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/stolen.jpg [NC]
RewriteRule .(gif|GIF|jpg|JPG)$ http://yourdomain.com/redirect/theif.jpg [R]

==> Mình muốn hỏi là nếu mình muốn cho 1 số web, vệ tinh của mình chẳng hạn được copy thì viết lệnh như thế nào. Cấm tất cả ngoại trừ web a,b,c gì đó.
———-Update:
Sorry BQT vì chưa tìm hiểu kỹ đã lập pic. Mình vừa tự tìm hiểu lệnh thì cũng hiểu cách làm rồi. Tiện đây nói luôn cho các bạn chưa biết:
Muốn cho web khác copy ảnh của bạn thì thay câu lệnh:
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://yourdomain.com/.*$ [NC]
bằng tên của website khác là được :
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://newdomain.com/.*$ [NC]

Sưu tầm