PageRank sáng chế CẬP NHẬT

Một phiên bản mới của một trong những bằng sáng chế PageRank được công bố ngày hôm nay.

Có một số thay đổi đối với tài liệu. Nhiều người trong số họ xuất hiện để được mang các bộ phận của hai ứng dụng bằng sáng chế đầu tiên liên quan đến PageRank với nhau.

Bằng sáng chế mới

Phương pháp xếp hạng nút trong một cơ sở dữ liệu liên kết
Nhà sáng chế: Lawrence Trang
Chuyển nhượng: Ban Quản Trị của trường Đại học Leland Stanford Junior
US Patent 7.058.628
Cấp ngày 06 tháng sáu 2006
Nộp ngày 02 tháng 7 năm 2001

trừu tượng

Một phương pháp giao hàng ngũ trọng các nút trong một cơ sở dữ liệu liên quan, chẳng hạn như bất kỳ cơ sở dữ liệu của các tài liệu có chứa các trích dẫn, thế giới web hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu hypermedia khác. Cấp bậc được gán cho một tài liệu được tính toán từ các cấp bậc của các tài liệu trích dẫn nó. Ngoài ra, thứ hạng của một tài liệu được tính toán từ một hằng số đại diện cho xác suất mà một trình duyệt thông qua cơ sở dữ liệu ngẫu nhiên sẽ nhảy vào tài liệu. Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong việc tăng cường hiệu quả hoạt động của các công cụ tìm kiếm cơ sở dữ liệu hypermedia, chẳng hạn như các trang web trên toàn thế giới, có tài liệu có một sự thay đổi lớn trong chất lượng.
Bằng sáng chế cũ

Có một số khác biệt giữa hai, nhưng nhiều điểm tương đồng, và nhiều phần của văn bản đó là chính xác như nhau.

Nộp 09 tháng 1 năm 1998 và được cấp ngày 04 tháng 9 2001:

Phương pháp xếp hạng nút trong một cơ sở dữ liệu liên kết

Nộp ngày 06 Tháng 7 năm 2001, và được cấp 28 Tháng 9 năm 2004:

Phương pháp cho các tài liệu ghi bàn trong một cơ sở dữ liệu liên kết

Những thay đổi trong bằng sáng chế mới

1. Phần tài liệu tham khảo đã được cập nhật trong sáng chế này bao gồm các tài liệu được liệt kê trong hồ sơ cấp trên 28 Tháng Chín 2004.

2. Phần trừu tượng vẫn giữ nguyên trong tài liệu mới, nhưng phần tuyên bố giảm chiều dài, và dường như bây giờ bao gồm các khía cạnh của cả hai hồ sơ bằng sáng chế trước đó.

3. Có một số thay đổi nhỏ tìm kiếm trong “mô tả chi tiết” phần giữa các phiên bản được cấp trong năm 2001, và một trong những cấp ngày hôm nay.

4. Những thay đổi chính xuất hiện trong phần tóm tắt của tài liệu. Trong hai văn bản trước đây, đã có nhiều đoạn đã được lặp đi lặp lại, nhưng cũng có sự khác biệt. Tôi đã sao chép các lĩnh vực mà phần dưới nơi ba khác nhau:

Cũ (Phương pháp xếp hạng nút trong một cơ sở dữ liệu liên kết – Cấp ngày 04 tháng 9 2001)

Trong một khía cạnh của sáng chế, một phương pháp máy tính thực hiện được cung cấp cho điểm liên kết các tài liệu cơ sở dữ liệu. Phương pháp này bao gồm các bước:

có được một đa số các tài liệu, ít nhất là một số tài liệu được liên kết với các tài liệu, ít nhất là một số tài liệu được liên kết văn bản, và ít nhất một số tài liệu đang được cả hai tài liệu liên quan và các văn bản liên kết, mỗi tài liệu liên quan được trỏ đến bởi một liên kết trong một hoặc nhiều hơn các tài liệu liên kết; chỉ định một số điểm cho mỗi tài liệu liên quan dựa trên điểm số của một hoặc nhiều tài liệu liên kết; và xử lý các tài liệu liên quan theo điểm số của họ.

Cũ (Phương pháp cho các tài liệu ghi bàn trong một cơ sở dữ liệu liên kết – Cấp ngày 28 tháng 9 năm 2004)

Trong một khía cạnh của sáng chế, một phương pháp máy tính thực hiện được cung cấp cho điểm liên kết văn bản. Phương pháp này bao gồm việc xác định các liên kết từ các tài liệu liên kết với các tài liệu được liên kết trong mạng và xác định tầm quan trọng của các liên kết được xác định. Phương pháp hơn nữa bao gồm trọng lượng các liên kết được xác định dựa trên tầm quan trọng xác định và ghi các tài liệu liên quan dựa trên các liên kết quyền.

Phù hợp với một thực hiện phù hợp với các sáng chế, một phương pháp cho các tài liệu ghi bàn, nơi có ít nhất một số tài liệu chứa các liên kết với những người khác của các tài liệu, bao gồm xác định một xác suất mà một người tìm kiếm sẽ truy cập mỗi tài liệu sau khi làm theo một số các liên kết; và ghi mỗi tài liệu dựa trên xác suất xác định công ty seo website

Phù hợp với nhưng khác thực hiện phù hợp với các sáng chế, một phương pháp tài liệu điểm được lưu trữ trong một mạng lưới bao gồm đi qua mạng để xác định mối liên hệ giữa các tài liệu; xác định một vị trí mà tại đó mỗi tài liệu được lưu trữ; trọng lượng các liên kết giữa các tài liệu dựa trên địa điểm xác định; và ghi các tài liệu dựa trên các liên kết quyền.

Phù hợp với việc thực hiện thêm phù hợp với sáng chế, một phương pháp cho các tài liệu được lưu trữ ghi bàn trong một mạng lưới bao gồm việc xác định các liên kết từ các tài liệu liên kết với các tài liệu được liên kết trong mạng; xác định tầm quan trọng của các liên kết được xác định; trọng lượng các liên kết được xác định dựa trên tầm quan trọng được xác định; và ghi các tài liệu liên quan dựa trên các liên kết quyền.

Phù hợp với một thực hiện phù hợp với các sáng chế, một phương pháp để tìm kiếm các tài liệu liên quan bao gồm nhận được một truy vấn tìm kiếm từ một người sử dụng; xác định được đa số các tài liệu bằng cách sử dụng truy vấn tìm kiếm; xác định các liên kết đến các tài liệu xác định từ các tài liệu liên kết tương ứng; chỉ định một số điểm cho mỗi liên kết dựa trên mối quan hệ giữa liên kết và thông tin người dùng; và trình bày các tài liệu xác định cho người sử dụng dựa trên điểm số được gán cho các liên kết.

Phù hợp với nhưng khác thực hiện phù hợp với các sáng chế, một phương pháp để tìm kiếm một mạng lưới bao gồm thu thập các mạng để xác định vị trí tài liệu; tạo ra một đồ thị có hướng của các tài liệu, đồ thị chỉ đạo việc xác định các liên kết giữa các tài liệu; và ghi mỗi tài liệu trong biểu đồ chỉ dẫn dựa trên điểm số của các tài liệu có chứa liên kết đến các tài liệu.

Trong việc thực hiện tiếp tục phù hợp với sáng chế, một phương pháp để tìm kiếm một mạng lưới bao gồm nhận được một hoặc nhiều điều kiện tìm kiếm; tìm kiếm trên mạng để xác định các tài liệu đầu tiên dựa trên một hoặc nhiều điều kiện tìm kiếm; xác định văn bản của các liên kết trong các tài liệu đầu tiên phù hợp với một hoặc nhiều điều kiện tìm kiếm, mỗi liên kết xác định một tài liệu thứ hai; và tạo ra kết quả tìm kiếm bao gồm các tài liệu đầu tiên và một hoặc nhiều hơn các tài liệu thứ hai xác định bởi các văn bản của các liên kết phù hợp với một hoặc nhiều điều kiện tìm kiếm.

Trong có một thực hiện phù hợp với các sáng chế, một phương thức tổ chức các tài liệu liên quan bao gồm: (a) xác định một tài liệu liên kết đầu tiên; (b) xác định các liên kết giữa các tài liệu liên kết và các tài liệu liên kết đầu tiên; (c) chỉ định một trọng lượng cho mỗi liên kết được xác định; (d) xác định một số điểm cho tài liệu liên kết đầu tiên dựa trên (i) xác định các liên kết giữa các tài liệu liên kết và các tài liệu liên kết đầu tiên, và (ii) các trọng được gán cho mỗi liên kết được xác định; (e) lặp đi lặp lại các bước (a) – (d) cho một tài liệu liên kết thứ hai; và (f) tổ chức các tài liệu đầu tiên và liên kết thứ hai dựa trên điểm số xác định.

Mới (Phương pháp xếp hạng nút trong một cơ sở dữ liệu liên kết – Cấp ngày 06 tháng 6 năm 2006)

Trong một khía cạnh của sáng chế, một phương pháp máy tính thực hiện được cung cấp cho điểm liên kết văn bản. Phương pháp này bao gồm việc xác định được đa số các tài liệu, ít nhất là một số tài liệu được liên kết với các tài liệu, ít nhất là một số tài liệu được liên kết văn bản, và ít nhất một số tài liệu đang được cả hai tài liệu liên kết và liên kết các tài liệu, mỗi tài liệu liên quan được trỏ đến bởi một liên kết trong một hoặc nhiều hơn các tài liệu liên kết; chỉ định một số điểm cho mỗi tài liệu liên quan dựa trên điểm liên quan đến một hoặc nhiều tài liệu liên kết; và xử lý các tài liệu liên quan theo điểm số được giao.

Phù hợp với một thực hiện phù hợp với các sáng chế, một phương pháp để chấm điểm các tài liệu công ty seo liên quan bao gồm nhận được một truy vấn tìm kiếm từ một người sử dụng; xác định được đa số các tài liệu đáp ứng các truy vấn tìm kiếm; định vị các liên kết đến các tài liệu xác định từ các tài liệu liên kết tương ứng; chỉ định một số điểm cho mỗi tài liệu được xác định dựa trên một số các liên kết đến các tài liệu xác định và tầm quan trọng của các liên kết; tạo ra một danh sách xếp hạng dựa trên điểm số của các tài liệu được xác định; và trình bày các thông tin người sử dụng về các tài liệu xác định trong một trật tự dựa trên danh sách xếp hạng.

Phù hợp với nhưng khác thực hiện phù hợp với các sáng chế, một phương pháp để tổ chức các nút liên kết bao gồm việc xác định thông tin liên kết đầu tiên cho một nút liên kết; xác định thông tin liên kết thứ hai để kết nối các nút liên kết với nút liên kết; và tính điểm cho các nút liên kết dựa trên cả các thông tin liên kết đầu tiên và các thông tin liên kết thứ hai.

Phù hợp với việc thực hiện thêm phù hợp với sáng chế, một phương thức tổ chức các tài liệu liên quan bao gồm: (a) xác định một tài liệu liên kết đầu tiên; (b) xác định các liên kết giữa các tài liệu liên kết và các tài liệu liên kết đầu tiên; (c) chỉ định một trọng lượng cho mỗi liên kết được xác định; (d) xác định một số điểm cho tài liệu liên kết đầu tiên dựa trên (i) một số các liên kết xác định giữa các văn bản liên kết và các tài liệu liên kết đầu tiên, và (ii) các trọng được gán cho mỗi liên kết được xác định; (e) lặp đi lặp lại các bước (a) (d) cho một tài liệu liên kết thứ hai; và (f) tổ chức các tài liệu đầu tiên và liên kết thứ hai dựa trên điểm số xác định.

Phù hợp với một thực hiện phù hợp với các sáng chế, một phương pháp tổ chức bao gồm các tài liệu xác định được đa số các tài liệu liên quan; xác định các tài liệu liên kết chính liên kết đến các tài liệu liên quan; xác định các tài liệu liên kết thứ cấp liên kết đến các tài liệu liên kết tiểu học; chỉ định một số điểm cho mỗi tài liệu liên quan dựa trên (i) số lượng liên kết giữa các tài liệu liên kết chính và các tài liệu liên kết và (ii) số lượng liên kết giữa các tài liệu liên kết chính và các văn bản liên kết thứ cấp; và tổ chức các tài liệu liên quan theo điểm số được giao.

Hiện không xuất hiện để được rất nhiều sự chồng chéo giữa ba, với phiên bản mới của “Phương pháp xếp hạng nút trong một cơ sở dữ liệu liên kết” kết hợp văn bản và ngôn ngữ từ “Phương pháp cho các tài liệu ghi bàn trong một cơ sở dữ liệu liên quan.”