GOOGLE LÀ HỆ THỐNG KIẾN NGHỊ

Tôi sẽ trình bày sau ngày hôm nay tại Chiến lược Công cụ Tìm kiếm chỉ ở San Jose, và phiên tôi đang nói tại liên quan đến việc tìm kiếm các thuật toán và các bằng sáng chế và trang trắng mô tả chúng.

Trình bày của tôi sẽ tập trung vào Google như một hệ thống khuyến nghị. Với một số thời gian may mắn, Google đã có một bằng sáng chế mới được cấp hôm nay, trong đó mô tả cách Google có thể được sử dụng như một hệ thống khuyến nghị khi nói đến thương mại điện tử.

Giao diện và hệ thống cung cấp phù hợp ngữ cảnh liên tục cho hoạt động thương mại trong một môi trường mạng

Được phát minh bởi Donald R. Turnbull và Hinrich Schuetze công ty seo website
Hoa Kỳ sáng chế 7.089.237
Cấp ngày 08 Tháng Tám 2006
Nộp: 26 Tháng 1 năm 2001
trừu tượng

Một hệ thống tìm kiếm và đề nghị sử dụng các ưu đãi và hồ sơ của người dùng cá nhân và các nhóm trong một cộng đồng người sử dụng, cũng như thông tin xuất phát từ con trỏ nội dung khoát tổ chức, để tăng cường tìm kiếm thương mại điện tử có liên quan, kết quả tìm kiếm tái cấp bậc, và cung cấp các khuyến nghị cho thương mại điện tử đối tượng có liên quan dựa trên một truy vấn đối tượng vật chất ban đầu và một lịch sử tương tác của người dùng.

Hệ thống tìm kiếm và giới thiệu hoạt động trong bối cảnh của một người quản lý con trỏ nội dung, mà các cửa hàng con trỏ nội dung người dùng cá nhân (một số trong đó có thể được công bố hoặc chia sẻ sử dụng nhóm) trên một cơ sở dữ liệu con trỏ nội dung tập trung kết nối với mạng.

Người quản lý con trỏ nội dung chia sẻ được thực hiện như một chương trình phân phối, các phần của hoạt động trên thiết bị đầu cuối của người sử dụng và các phần khác của hoạt động trên cơ sở dữ liệu con trỏ nội dung tập trung công ty seo

Con trỏ nội dung của người dùng được tổ chức theo một hệ thống phân cấp phân loại chuyên đề địa phương. Tổ chức phân cấp được sử dụng để xác định một bối cảnh liên quan trong đó trả lại đối tượng được đánh giá và ra lệnh.

Nộp hồ sơ ban đầu đã được thực hiện bởi các nhân viên của Groupfire, mà Google mua lại vào tháng Chín năm 2001.