ERIC SCHMIDT VÀ DOUGLAS MERRILL ON GOOGLE APPS CHO DOANH NGHIỆP

Tôi đã được tham gia vào hoạt động nâng cấp và thay đổi hệ thống phần mềm trong một tổ chức lớn, và nó có thể mất một số lượng đáng kinh ngạc của thời gian và lập kế hoạch và chuẩn bị thay đổi công ty  seo website.

Trong một đoạn video ngắn, Eric Schmidt và Douglas Merrill nói về Google Apps (video), và giải thích cách nó được dễ dàng thông qua Google như phần mềm doanh nghiệp của họ.

Một cái nhìn tốt đẹp vào cách Google hoạt động, và một mảnh đẹp của tiếp thị cho Google Apps.

Chuyển đổi mất một vài tháng công ty seo.