Công cụ Tìm kiếm Tạp chí SEO CLINIC

Công cụ tìm kiếm Tạp chí đã công bố sáng nay rằng họ đang cung cấp để xem xét một trang web mới mỗi tuần, và cung cấp các chủ sở hữu của trang web khuyến nghị để giúp họ trở nên rõ hơn trong công cụ tìm kiếm.

Xem: SEO Clinic: Gửi trang web của bạn cho SEO Tư vấn công ty seo website.

Tôi nghĩ rằng điều này sẽ rất hữu ích cho những người gửi các trang web của họ, và mong muốn nhìn thấy kết quả của đánh giá đội của Search Engine Journal. Họ sẽ xuất bản một số gợi ý thực hiện cho các chủ sở hữu trang web tại chí Công cụ Tìm kiếm để những người khác có thể học hỏi từ những nhận xét.

Ý tưởng tuyệt vời, Loren và công ty seo.